හොරන මාපුටුගල අන්ග සම්පූර්න නිවසක් විකිණීමට තිබේ

  • September 12, 2021 11:51 am
  • Horana
රු 4,500,000(Negotiable)

Overview

  • Property Type : Single Story
  • Bed : 2
  • Bath : 1
  • Land Size : 15
  • Land Measure : Perches

Description

හොරන පෝරුවදන්ඩ පාරෙ මාපුටුගල අන්ග සම්පූර්න නිවසක් විකිණීමට. කාමර 2 යි. කෑම කාමරය, සාලෙ, කුස්සිය, බාතෲම්,ටොයිලට්. සිවිලින් ගහල ටයිල් කරල තියෙන්නෙ.