හොරණ මොරගහහේන අඩක් නිම කල නිවස සහිත ඉඩම

  • November 2, 2021 3:39 pm
  • Horana
රු 3,500,000total price(Negotiable)

Overview

  • Land Size : 16.3 perches
  • Type : Residential

Description

හොරණ මොරගහහේන ප්‍රධාන පාරට කි.මී.1 ක් මොරගහහේන නගරයට කි.මී.1.5 ක් දුරින් යෝජිත රත්නපුර අධිවේගී මාර්ග පිවිසුම ආසන්නයේ ඉඩම කි.නිවසේ කොටසක් (සැලැබ්) මට්ටම දක්වා නිමකර ඇත.