හොරණ දොඹගොඩ ඉඩමක් විකිණීමට

  • October 30, 2021 1:10 pm
  • Horana
රු 1,150,000total price(Negotiable)

Overview

  • Land Size : 10.5 perches
  • Type : Residential

Description

  • හොරණ දොඹගොඩ මෙම ඉඩම පිහිටා ඇත
  • පර්චස් දහය හමාරක් ඇත
  • හොරණ නගරයට 14km
  • ප්ධාන පාරට 750 m
  • සින්නක්කර
  • වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න