හොරණ බටගොඩ ඉඩමක් විකිණීමට

  • September 11, 2021 11:56 pm
  • Horana
IMG_20210727_161218
රු 90,000per perch(Fixed)

Overview

  • Land Size : 150 perches
  • Type : Commercial

Description

පර්චස් 150 ඉඩම,පිරිසිදු ඔප්පු, කාපට් මංමාවත්,තෙකලා විදුලිය(ඉඩමට මීටර 100 ක් තුල ට්‍රාන්ස්පෝමරය ) පිරිසිදු ජලය,