වාද්දුව ගාලු පාරට ආසන්නයේ ඉඩමක්

  • September 15, 2021 6:26 am
  • Wadduwa
රු 680,000per perch(Negotiable)

Overview

  • Land Size : 12 perches
  • Type : Residential

Description

වාද්දුව ගාලු පාරට ආසන්නයේ පර්චස් 12 ඉඩමක් විකිණීමට තිබේ. පර්චසය ලක්ෂ 6.80. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න 0718666000.