වලල්ලාවිටි තේ පොල් කුරුදු ඉඩමක් විකිණීමට

  • November 1, 2021 8:44 am
  • Mathugama
රු 8,500,000total price(Negotiable)

Overview

  • Land Size : 2.75 acres
  • Type : Agricultural

Description

  • වලල්ලාවිටි තේ පොල් කුරුදු ඉඩම අක්කර 2 පර්චස් 120
  • සංචාරක හෝටලයකට සුදුසු පරිසරය
  • සින්නක්කර ඔප්පු