වටිනා අංග සම්පූර්ණ බංගලාවක් විකිණීමට

  • September 15, 2021 10:34 pm
  • Kalutara
රු 40,000,000(Negotiable)

Overview

  • Property Type : Single Story
  • Bed : 5
  • Bath : 2
  • Land Size : 87
  • Land Measure : Perches

Description

කළුතර හොරණ ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා පනාපිටියේ පර්චස් 87 ක් සමග බංගලාවක් විකිණීමට තිබේ. කාමර 5. ගරාජ් එක,වටේටම ආරක්ෂක තාප්පය ගේට්ටු දමා ඇත. මිල මිලියන 40 යි . වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට අමතන්න.