මුංහේන කදුරුගස්මුල්ල තැනිතලා ඉඩමක් විකිණීමට

 • December 1, 2021 11:45 pm
 • Kalutara
Sold Out
රු 70,000per perch(Negotiable)

Overview

 • Land Size : 11 Perches
 • Type : Residential

Description

කලුතර මුංහේන කදුරුගස්මුල්ල තැනිතලා  ඉඩමක් විකිණීමට තිබේ

 • පර්චස් 11
 • කොන්ක්‍රීට් පාරට මුහුණලා
 • බැංකු ණය පහසුකම් ලබා ගත හැක
 • ඉඩම දෙපසින්ම බැමි ගසා ඇත
 • නිවාස දෙකක් දෙපසින්ම සහිතයි
 • බස් මාරගයට 200m
 • ගාලු පාරට 3km
 • ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් අනුමත කර ඇත
 • ජල විදුලි පහසුකම් ඇත