මතුගම පැලවත්ත කුඹුරක් විකිණීමට

  • January 25, 2022 6:41 pm
  • Mathugama
රු 1,100,000total price(Negotiable)

Overview

  • Land Size : 61 perches
  • Type : Agricultural

Description

මතුගම පැලවත්ත 1 කණුව ප්රදේශයේ පාරට මුහුණලා රූඩ් 01 පර්චස් 11ක කුඹුරක් විකිණීමට තිබේ.