මතුගමින් නිවසක් තැනීමට කදිම ඉඩමක්

  • January 26, 2022 7:24 pm
  • Mathugama
රු 400,000per perch(Negotiable)

Overview

  • Land Size : 20 perches
  • Type : Residential

Description

සුහද උයන, වැලිමානාන, මතුගම පිහිටි එක් මුහුණතක් පාන්තිය මහා විද්යාලයට මායිම්ව, බැංකු ණය පහසුකම් සහිත ( සම්පත් බැංකුවෙන් ඉතා පහසුවෙන්ම )
සාමකාමී පරිසරයක වැදගත් අසල්වැසියන් වාසය කරන ප්රදේශයේ ඇති මෙම ඉඩම විකිණීමට.