බණ්ඩාරගම රයිගම ඉඩමක් විකිණීමට

  • September 13, 2021 12:05 pm
  • Bandaragama
රු 190,000per perch(Negotiable)

Overview

  • Land Size : 15 perches
  • Type : Residential

Description

බණ්ඩාරගම රයිගම පර්චස් 15 ඇත. 3 km highway exit එකේ ඉඳලා ලෑන්ඩ් එකට.