බණ්ඩාරගම උඳුගොඩ පාරේ නිවස කුලියට දීමට ඇත

  • November 16, 2021 5:17 pm
  • Bandaragama
රු 35,000per month(Negotiable)

Overview

  • Type : House
  • Bed : 4
  • Bath : 2

Description

බණ්ඩාරගම උඳුගොඩ පාරේ කාමර 4කින් යුතු නිවස කුලියට දීමට ඇත. කුලිය 35000/=. මිල සාකච්චා කර ගත හැක.