පර්. 20, තට්ටු 02, කාමර 04, සාලය , කැම කාමර 01, කුස්සි 01, නානා කාමර 01, ලොකු වැරැන්ඩා ,

  • November 12, 2022 9:00 am
  • Kalutara
රු 10,030,000(Negotiable)

Overview

  • Property Type : Two Story
  • Bed : 04
  • Bath : 01
  • House size (sqft) : 1600
  • Land Size : 20
  • Land Measure : Perches

Description

එක්කෝටි තිස්දහයි