පයාගල හල්කඳවිල තැනිතලා ඉඩමක් විකිණීමට

  • March 21, 2022 11:25 am
  • Kalutara
Top Ad
රු 900,000total price(Negotiable)

Overview

  • Land Size : 13 perches
  • Type : Residential

Description

  • කලුතර පයාගල හල්කඳවිල බස් මාර්ගය ආසන්නයේ ජූඩ් පියගම පර්චස් 13ක තැනිතලා ඉඩමක් විකිණීමට තිබේ.
  • බස් මාරගයට 100m.
  • නිරවුල් ඉඩමකි.
  • ළිං ජලය.
  • විදුලිය සහිතය.