පයාගල නාගහදූව ඉඩමක් විකිණීමට

  • November 12, 2021 8:02 am
  • Kalutara
රු 2,300,000total price(Negotiable)

Overview

  • Land Size : 27 perches
  • Type : Residential

Description

*පයගල නාගහදූව පර්:27 ඉඩම
*ලක්ශ 23කට
*පිරිසිදු ඔප්පු සහිත
*ජලය හා විදුලිය සහිතය
(ඉකමනින් විකිනීමට අවශ්ය වේ, ගනුදෙනුව සිදුවන කාලය හා සමග මිල ගනන් වෙනස් කර ගත හැක.)