නිවසක් සහිත ස්වර්ණභූමි ඉඩමක් විකිණීමට

  • August 11, 2021 1:26 am
  • Mathugama
Popular Ad
රු 2,600,000(Negotiable)

Overview

  • Property Type : Single Story
  • Bed : 2
  • Bath : 1
  • Land Size : 15
  • Land Measure : Perches

Description

කලුතර මතුගම මාර්ගයට 200m දුරින් අඩක් නිමකල නිවසක් විකිණීමට තිබේ. දොඩන්ගොඩ Highway Entrance එකට 200m.ස්වර්ණභූමි ඔප්පු.