කලුතර හල්කඳවිල බස් පාරට මුහුණලා ඉඩමක් විකිණීමට

  • April 9, 2022 9:48 am
  • Kalutara
රු 150,000per perch(Negotiable)

Overview

  • Land Size : 20 perches
  • Type : Residential

Description

  • කලුතර හල්කඳවිල ප්‍රධාන බස් පාරට මුහුණලා හල්කඳවිල පර්චස් 10 බිම් කොටස් 2 විකිණීමට තිබේ.
  • බෑවුමක් සහිතය.
  • මිල ගණන් සාකච්ඡා කළ හැක.
  • ව්‍යාපාරයක් සදහා ඉතා සුදුසුයි.
  • වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.