කලුතර මග්ගොන ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිනීමට

  • September 29, 2021 11:50 am
  • Kalutara
රු 75,000per perch(Negotiable)

Overview

  • Land Size : 30 perches
  • Type : Residential

Description

කලුතර මග්ගොන පර්චස් 30ක ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිනීමට ඇත. පර්චසය 75,000/=.