කලුතර නාගොඩ,ගල්ලස්ස හන්දියෙන්ම ඉඩමක් අඩුමිලට ඉක්මනින් විකිණීමට

  • October 26, 2022 6:19 pm
  • Kalutara
රු 2,950,000total price(Negotiable)

Overview

  • Land Size : 10 perches
  • Type : Residential

Description

කොළඹ-මතුගම ප්‍රධාන පාර පේන දුරින්(30m),කලුතර,නාගොඩ ගල්ලස්ස හන්දියට මීටර් 100ක් දුරින් ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ් එකෙන් මිලදී ගත් පර්චස් 10ක ඉඩම පවතින මිලට වඩා ඉතා අඩු මිලට
විකිණීමට ඇත.
නිරවුල් ඔප්පු.
අනුමත සැලසුම්.
අඩි 20 මාර්ගය.
පර්චසය රු.330000/=
මුලු මුදල රු.3300000/=
අමතන්න. 0777863707/0768303877