කලුතර දොඩන්ගොඩ පර්චස් 20 ඉඩමක් විකිණීමට

  • September 14, 2021 1:24 pm
  • Kalutara
inbound1100442251780559375
රු 250,000per perch(Negotiable)

Overview

  • Land Size : 20 perches
  • Type : Residential

Description

කලුතර දොඩන්ගොඩ පර්චස් 20.ඉඩමක් විකිණීමට

# අධිවේගී මාර්ග පිවිසුම 700m

පර්චස් 1ක්..rs.250000.delaksha panas dahai….0715390099///0776559647