කලුතර දොඩන්ගොඩ ඉඩමක් හදිසියේ විකිණීමට

  • November 4, 2021 12:08 pm
  • Mathugama
251279934_1501417886880689_222612695445880563_n
රු 300,000per perch(Negotiable)

Overview

  • Land Size : 10 perches
  • Type : Residential

Description

කලුතර දොඩන්ගොඩ හ්යිවේ එන්ට්රන්ස් ආසනයේ පර්චස් 10 ක් හ්දිසියේ විකිනීමට තිබේ.