කලුතර කෙත්හේන මාර්ගයට මුහුණලා නිවසක් විකිණීමට

  • March 21, 2022 9:41 am
  • Kalutara
රු 6,000,000(Negotiable)

Overview

  • Property Type : Single Story
  • Bed : 2
  • Bath : 1
  • Land Size : 10.7
  • Land Measure : Perches

Description

කාමර 2
සින්නක්කර ඔප්පු
කෑම කාමරය
කුස්සිය
කඩ කාමරය
කලුතර නගරයට 3.5
අඩි 30 ප්‍රවේශ මාර්ගය
ගැනුම්කරුවන් පමණක් අමතන්න