කලුතර උතුර තනි මහල් නිවසක් විකිණීමට

  • March 21, 2022 10:11 am
  • Kalutara
රු 9,500,000(Negotiable)

Overview

  • Property Type : Single Story
  • Bed : 3
  • Bath : 1
  • Land Size : 12.8
  • Land Measure : Perches

Description

කලුතර උතුර තනි මහල් නිවස පර්චස් 12.8 ක භූමි භාගයක ඉදිකර ඇත
* ගාලු පාරට මීටර් 100 යි
* කලුතර උතුර දුම්රිය ස්තානයට මීටර් 100 යි
* නිවාස ප්රමාණය: වර්ග අඩි 1,050.00
* කීල්ස් සුපර් සහ ආපිකෝ සුපර් වෙත මීටර් 200 යි
* කළුතර මහා නගරයට කි.මී. 1.0 කි
* පයිප්පයෙන් ජලය ඉහළින් ඇති ජල ටැංකිය
* ලස්සන ආරක්ෂිත නේවාසික ප්රදේශයකි
+ කාමර 3
+ සාලය
+ නාන කාමර 1
+ එලිමහන් වැසිකිලියක්
+ මැද මිදුල
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න