කලුතර අවටින් නිවසක් කුළියට අවශ‍යයි

  • September 12, 2021 11:37 am
  • Kalutara
5a5ccb705a271-1
රු 10,000per month(Negotiable)

Overview

  • Type : House
  • Bed : 3
  • Bath : 1

Description

රු.10000-15000 අතර කාමර 3 හෝ 4 සහිත අංග සම්පූර්ණ නිවසක් කුලියට අවශ්‍යයි.