ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට

 • September 16, 2021 12:07 am
 • Horana
රු 4,500,000total price(Fixed)

Overview

 • Land Size : 41 perches
 • Type : Agricultural

Description

 • පර්චස් 41 ක තැනිතලා අගනා ඉඩම
 • ඉංගිරිය හොරණ ප්‍රධාන පාරට කිලෝමීටර් 1  දුර
 • හොරණ හදපාන්ගොඩ ප්‍රධාන පාරට මිනිත්තු 10  දුර
 • පොල්, ගම්මිරිස්, මහෝගනී , පලතුරු ගස් ආති ගස් වලින් හෙබි ඉඩම
 • මුලු ඉඩමම ලක්ශ 45 කට
 • නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු
 • අදම විමසන්න
 • මුදල් අවශ්‍යතාවකට විකුනනු ලබයි