අගලවත්ත හා මතුගමට අතරමැදිව වටිනා ඉඩමක්

  • September 2, 2021 6:30 pm
  • Mathugama
රු 169,000per perch(Negotiable)

Overview

  • Land Size : 12 perches
  • Type : Residential

Description

මතුගමට 3km

GS උත්සව ශාලාව අසල පාර ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 400 කි.

ගංවතුර නායයාමේ අවධානම් නැත .

තැනිතලා ඉඩම.

පිරිසිදු ඔප්පු

12perches

0715746048